امکانات آزمونک

تعریف کلاس درسی

تعریف تمارین

امکان نمره دهی به تمارین

انتخاب یک یا چند مصحح برای هر تمرین

بارگذاری و دریافت جزوات درسی

بیشتر
برگزاری آزمون آنلاین

تحلیل آزمون

امکان تعریف سوالات تستی و چند گزینه ای و تشریحی

ایجاد راهنمایی برای سوالات

امکان تعریف بانک سوال

بیشتر
احراز هویت پیشرفته

اسکن کد ملی هنگام فرایند ثبت نام

تایید هویت افراد با استفاده از تشخیص و بازشناسی چهرهبیشتر